Koolipere


Õpetajad


Tugispetsialistid


Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordinaator (HEV koordinaator)
toetab ja juhendab õpetajat haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel. HEV koordinaator teeb koostööd
lapsevanemate, kooli tugispetsialistide ja juhtkonnaga lapse arengut toetavate meetmete rakendamiseks või
täiendavate uuringute läbiviimiseks ning koordineerib hariduskeskuse siseselt erinevate tugimeetmete
rakendamist lasteaias ja põhikoolis (nt õpiabi, individuaalne õppekava, individuaalne arenduskava jt). Lisaks
koordineerib HEV koordinaator koostööd haridusasutuse väliste spetsialistidega (nt Rajaleidja keskus, Hariduse
Tugiteenuste Keskus, rehabilitatsiooniasutused, Sotsiaalkindlustusamet) lapsele vajalike tugimeetmete
väljaselgitamiseks ning sobivate õppe ja kasvatuse tingimuste rakendamiseks.


Eripedagoogi töö eesmärgiks on eakaaslasest eristuvate õppijate väljaselgitamine, nende arengu toetamine ja
suunamine. Eripedagoog nõustab vajadusel lapsevanemaid ja õpilasi ning teeb koostööd teiste
tugispetsialistidega. Eripedagoog või õpiabirühma õpetaja tegeleb koolis õpiraskustega õpilaste õpivõime ja –
edukuse tõstmise ning õpetajate nõustamisega töös õpiraskustega õpilastega. Koolis toimuvad õpiabirühma või
eripedagoogilised tunnid vajadusel individuaalselt, väikeses rühmas või põhiõpetajat toetavalt klassiga koos.

Sotsiaalpedagoogi peamiseks ülesandeks on kooli kogukonna liikmete heaolule ja paremale toimetulekule
kaasaaitamine. Põhiliste tööülesannete hulka kuuluvad koolikohustuse ja kooli kodukorra täitmise
jälgimine, käitumis-ja kohanemisraskustega laste ja nende lähikeskkonnaga tegelemine, koolivägivalla
(kiusamine) juhtumite lahendamine ja lepitamine, laste, vanemate ja õpetajate nõustamine, koostöö erinevate
tugikeskuste spetsialistidega ning lastekaitse, -sotsiaalhoolekande -ja korrakaitsesüsteemidega.

Koolipsühholoog on haridusasutuses töötav vaimse tervise spetsialist, kes aitab muredega toime tulla. Koolipsühholoog on olemas nii õpilaste, vanemate kui ka õpetajate aitamiseks. Koolipsühholoog teeb koostööd lapsevanemate, õpetajate ja teiste tugispetsialistidega õpilase abi- ja toetusvajaduse väljaselgitamiseks ning hindab õpilase arengut ja toimetulekut õpikeskkonnas. Põhiliseks ülesandeks on õpilaste nõustamine ja toetamine isikliku elu ning õppetööga seonduvatel teemadel, vaimse tervise probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute tegemisel. Koolipsühholoog nõustab lapsevanemaid õpilase arengut, õppimist ja käitumist puudutavatel teemadel ning õpetajaid ja teisi koolitöötajaid õpilase vajadusi arvestava arengu-ja õpikeskkonna kujundamise küsimustes.


Abipersonal

Giulia Uggeri – sekretär; giulia.uggeri@katoliku.edu.ee, 55566363

Eve Resev – raamatupidaja; eve.resev@katoliku.edu.ee

Andra Jõras – haldusjuht; andra.joras@katoliku.edu.ee, 59199632

Hannes Heinsar – majandustöötaja ja haridustehnoloog; hannes.heinsar@katoliku.edu.ee, 55646540

Elina Sulp – kooliõde; elina.sulp@katoliku.edu.ee, 58432930

Kalle Kotselainen – meistrimees; kalle.kotselainen@katoliku.edu.ee, 58879554

Janika Merilo – raamatukogu juhataja; janika.merilo@katoliku.edu.ee

Karen Kivit – raamatukogutöötaja; karen.kivit@katoliku.edu.ee

Massimiliano Uggeri – kooli kokk; massimiliano.uggeri@katoliku.edu.ee, 56931505

Vladislav Bronzõv – infotehnoloog; vladislav.bronzov@katoliku.edu.ee


Juhtkond

Liina Tamm – direktor; liina.tamm@katoliku.edu.ee, 58318250

Silvi Sokk – Agathe maja õppejuht; silvi.sokk@katoliku.edu.ee, 58318301

Vallo Vaher– Joosepi maja õppejuht; vallo.vaher@katoliku.edu.ee, 55649261

Mai Pallon – gümnaasiumi õppejuht; mai.pallon@katoliku.edu.ee, 53566076

Kairi Kutta – HEV koordinaator; kairi.kutta@katoliku.edu.ee, 56292025

Aleksandra Sooniste – arendusjuht; aleksandra.sooniste@katoliku.edu.ee, 58318260


Pidaja

Aleksandra Sooniste – aleksandra.sooniste@katoliku.edu.ee

Tiina Viirelaid – tiina.viirelaid@katoliku.edu.ee

isa Miguel – isa.miguel@katoliku.edu.ee