Koolipere


Vabad ametikohad

Õpetajad

Aili Jaaniso

eesti keel ja kirjandus, 9.a klassijuhataja

aili.jaaniso@katoliku.edu.ee

Aleksandra Sooniste

sotsiaalained

aleksandra.sooniste@katoliku.edu.ee

Anne Jõesaarkehaline kasvatusanne.joesaar@katoliku.edu.ee

Annely Kruusman

käsitöö, 5.a klassijuhataja

annely.kruusmann@katoliku.edu.ee

Annika Avaste

eripedagoog, õpiabi

annika.avaste@katoliku.edu.ee

Annika Elbrecht

inglise keel

annika.elbrecht@katoliku.edu.ee

Annika Rahnu

eesti keel ja kirjandus

annika.rahnu@katoliku.edu.ee

Anu Silm

1.b klassiõpetaja

anu.silm@katoliku.edu.ee

Anu-Mai Lillo

tehnoloogia, muusika

anu-mai.lillo@katoliku.edu.ee

Anup Sidharthan

inglise keel, 7.b klassijuhataja

anup.sidharthan@katoliku.edu.ee

Egle Israel (lapsehoolduspuhkusel)

klassiõpetaja

egle.israel@katoliku.edu.ee

Elis Mets

kunstiõpetus, informaatika

elis.mets@katoliku.edu.ee

Ene Svetlykh

vene keel, 6.b klassijuhatajaene.svetlykh@katoliku.edu.ee

Epp Säre

3.a klassiõpetaja

epp.sare@katoliku.edu.ee

Hanna-Liisa Roosileht

(lapsehoolduspuhkusel)

kehaline kasvatus

hanna-liisa.roosileht@katoliku.edu.ee

Hanna Maria Salonginglise keelhannamaria.salong@katoliku.edu.ee

Helbe Kits

1.a klassiõpetaja, eesti keel ja kirjandus

helbe.kits@katoliku.edu.ee

Helena Klossmatemaatikahelena.kloss@katoliku.edu.ee

Heidi Rajamäe- Volmer

saksa keel, 9.a klassijuhataja

heidi.rajamae-volmer@katoliku.edu.ee

Jane Krasilnikova

4.b klassiõpetaja

jane.krasilnikova@katoliku.edu.ee

Jane Otti

matemaatika, 8.b klassijuhataja

jane.otti@katoliku.edu.ee

Jekaterina Desjatnikova

inglise keel

jekaterina.desjatnikova@katoliku.edu.ee

Juhan Koppelfüüsikajuhan.koppel@katoliku.edu.ee

Kadri Kaiv (lapsehoolduspuhkusel)

loodusained

kadri.kaiv@katoliku.edu.ee

Katrin Hakkinen

inglise keel

katrin.hakkinen@katoliku.edu.ee

Katrin Lõhmus

loodusained, 7.a klassijuhataja

katrin.lohmus@katoliku.edu.ee

Katrin Kokk

matemaatika

katrin.kokk@katoliku.edu.ee

Krista Kotselainen

kehaline kasvatus, 5.a klassijuhataja

krista.kotselainen@katoliku.edu.ee

Laura Reiter

2.a klassiõpetaja

laura.reiter@katoliku.edu.ee

Ly Linamaa

2.b klassiõpetaja

ly.linamaa@katoliku.edu.ee

Madis Grossberg

sotsiaalained

madis.grossberg@katoliku.edu.ee

Mai Palloneesti keel ja kirjandusmai.pallon@katoliku.edu.ee

Maili Petersen

loodusained

maili.petersen@katoliku.edu.ee

Maive Meister

saksa keel

maive.meister@katoliku.edu.ee

Marge Hunt

inglise keel, 9.b klassijuhataja

marge.hunt@katoliku.edu.ee

Marge Paluoja

3.b klassiõpetaja, usuõpetus

marge.paluoja@katoliku.edu.ee

Monika Kaldalu

inglise keel, 5.b klassijuhataja

monika.kaldalu@katoliku.edu.ee


Saana Kolvanki (lapsehoolduspuhkusel)

inglise keelsaana.kolvanki@katoliku.edu.ee

Seidi Mutso

muusika

seidi.mutso@katoliku.edu.ee

Silvi Sokk

eesti keel ja kirjandus, 8.a klassijuhataja

silvi.sokk@katoliku.edu.ee

Tiia Liblik4.a klassijuhatajatiia.liblik@katoliku.edu.ee

Tiina Käärik

algkooli eripedagoogtiina.kaarik@katoliku.edu.ee
Triin Kivirähk

õpiabitriin.kivirahk@katoliku.edu.ee

Triinu Linnas (lapsehoolduspuhkusel)

klassiõpetaja

triinu.linnas@katoliku.edu.ee

Vallo Vaher

kehaline kasvatus

vallo.vaher@katoliku.edu.ee

Viktoria Kuznetsova
vene keelviktoria.kuznetsova@katoliku.edu.ee

Õde Milada

usuõpetus

milada@katoliku.edu.ee


Tugispetsialistid


Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordinaator (HEV koordinaator)

toetab ja juhendab õpetajat haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel. HEV koordinaator teeb koostööd

lapsevanemate, kooli tugispetsialistide ja juhtkonnaga lapse arengut toetavate meetmete rakendamiseks või

täiendavate uuringute läbiviimiseks ning koordineerib hariduskeskuse siseselt erinevate tugimeetmete

rakendamist lasteaias ja põhikoolis (nt õpiabi, individuaalne õppekava, individuaalne arenduskava jt). Lisaks

koordineerib HEV koordinaator koostööd haridusasutuse väliste spetsialistidega (nt Rajaleidja keskus, Hariduse

Tugiteenuste Keskus, rehabilitatsiooniasutused, Sotsiaalkindlustusamet) lapsele vajalike tugimeetmete

väljaselgitamiseks ning sobivate õppe ja kasvatuse tingimuste rakendamiseks.


Kairi Kutta HEV koordinaator kairi.kutta@katoliku.edu.ee, 56292025


Eripedagoogi töö eesmärgiks on eakaaslasest eristuvate õppijate väljaselgitamine, nende arengu toetamine ja

suunamine. Eripedagoog nõustab vajadusel lapsevanemaid ja õpilasi ning teeb koostööd teiste

tugispetsialistidega. Eripedagoog või õpiabirühma õpetaja tegeleb koolis õpiraskustega õpilaste õpivõime ja –

edukuse tõstmise ning õpetajate nõustamisega töös õpiraskustega õpilastega. Koolis toimuvad õpiabirühma või

eripedagoogilised tunnid vajadusel individuaalselt, väikeses rühmas või põhiõpetajat toetavalt klassiga koos.


Tiina Käärik eripedagoog - tiina.kaarik@katoliku.edu.ee

Annika Avaste eripedagoog - annika.avaste@katoliku.edu.ee

Maris Juhkam eripedagoog - maris.juhkam@katoliku.edu.ee

Triin Kivirähk eripedagoog - triin.kivirahk@katoliku.edu.ee - toetab peamiselt 7.-9.klassi õpilasi, kellel on õpiraskused matemaatikas.

Merili Liiver õpiabiõpetaja - merili.liiver@katoliku.edu.ee

Kairi Kutta õpiabiõpetaja - kairi.kutta@katoliku.edu.ee


Sotsiaalpedagoogi peamiseks ülesandeks on kooli kogukonna liikmete heaolule ja paremale toimetulekule

kaasaaitamine. Põhiliste tööülesannete hulka kuuluvad koolikohustuse ja kooli kodukorra täitmise

jälgimine, käitumis-ja kohanemisraskustega laste ja nende lähikeskkonnaga tegelemine, koolivägivalla

(kiusamine) juhtumite lahendamine ja lepitamine, laste, vanemate ja õpetajate nõustamine, koostöö erinevate

tugikeskuste spetsialistidega ning lastekaitse, -sotsiaalhoolekande -ja korrakaitsesüsteemidega.


Kerli Kaldmaa - algkooli sotsiaalpedagoog kerli.kaldmaa@katoliku.edu.ee, 51983887

Mart Ilves - põhikooli sotsiaalpedagoog mart.ilves@katoliku.edu.ee, 56925404


Koolipsühholoog on haridusasutuses töötav vaimse tervise spetsialist, kes aitab muredega toime tulla.

Koolipsühholoog on olemas nii õpilaste, vanemate kui ka õpetajate aitamiseks. Koolipsühholoog teeb koostööd

lapsevanemate, õpetajate ja teiste tugispetsialistidega õpilase abi- ja toetusvajaduse väljaselgitamiseks ning

hindab õpilase arengut ja toimetulekut õpikeskkonnas. Põhiliseks ülesandeks on õpilaste nõustamine ja

toetamine isikliku elu ning õppetööga seonduvatel teemadel, vaimse tervise probleemidega toimetulekul,

tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute

tegemisel. Koolipsühholoog nõustab lapsevanemaid õpilase arengut, õppimist ja käitumist puudutavatel

teemadel ning õpetajaid ja teisi koolitöötajaid õpilase vajadusi arvestava arengu-ja õpikeskkonna kujundamise

küsimustes.


Ada Urm - ada.urm@katoliku.edu.ee 51934293


Õpilasesindus

Tähe Helk Rosenvald – president tahehelk.rosenvald@kool.katoliku.edu.ee

Rando Remm – asepresident rando.remm@katoliku.edu.ee

Joosep Gross – asepresident joosep.gross@katoliku.edu.ee


Abipersonal

Giulia Uggeri – sekretär giulia.uggeri@katoliku.edu.ee, 55566363

Eve Resev– raamatupidaja eve.resev@katoliku.edu.ee

Elina Sulp – kooli õde elina.sulp@katoliku.edu.ee, 58432930

Marge Paluoja – raamatukogu juhataja marge.paluoja@katoliku.edu.ee

Karen Kivit – raamatukogutöötaja karen.kivit@katoliku.edu.ee

Hannes Heinsar – majandusjuhataja ja haridustehnoloog hannes.heinsar@katoliku.edu.ee, 55646540

Kalle Kotselainen – meistrimees kalle.kotselainen@katoliku.edu.ee, 58879554

Isabel Jimenez Gil – majandusjuhataja (köök ja koristamine) isabel.jimenez@katoliku.edu.ee, 56292027

Massimiliano Uggeri – kooli kokk massimiliano.uggeri@katoliku.edu.ee, 56931505

Vladislav Bronzõv – infotehnoloog vladislav.bronzov@katoliku.edu.ee


Juhtkond

Õde Veronika – president veronika@katoliku.edu.ee, 53096930

Liina Tamm – direktor liina.tamm@katoliku.edu.ee, 58318250

Silvi Sokk – Agathe maja õppejuht silvi.sokk@katoliku.edu.ee, 58318301

Vallo Vaher– Joosepi maja õppejuht vallo.vaher@katoliku.edu.ee, 55649261

Mai Pallon – gümnaasiumi õppejuht mai.pallon@katoliku.edu.ee,

Kairi Kutta – HEV koordinaator kairi.kutta@katoliku.edu.ee, 56292025

Aleksandra Sooniste – arendusjuht aleksandra.sooniste@katoliku.edu.ee, 58318260


Pidaja

Monika Komorova veronika@katoliku.edu.ee

Aleksandra Sooniste aleksandra.sooniste@katoliku.edu.ee

Miguel Angel Arata Rosenthal isa.miguel@katoliku.edu.ee