Meie lasteaed


Missioon ja visioon

Missioon

Tartu Katoliku Hariduskeskuse missioon on kristlikul maailmavaatel tugineva kasvatuse ja hariduse andmine ning

perekondade toetamine laste kasvatamisel.

Tartu Katoliku Hariduskeskuse lähtub sellest, et iga inimene – laps, lapsevanem ja õpetaja – on Jumala looming

ning tingimusteta armastatud Jumala poolt.

Visioon

Tartu Katoliku Hariduskeskuse visioon on

  • väärtustada perekonda; aidata lapsevanemaid nende missioonis kasvatada lapsi
  • väärtustada võrdselt nii akadeemilist haridust kui ka iseloomu kujundamist vooruste kasvatamise kaudu
  • luua keskkond, kus valitseksid armastus ja austus kaasinimeste vastu ning kus hoolitsetakse nõrgemate eest
  • pidada hinnaliseks kristlikku kultuuri, traditsioone, rahvapärimust ning puhast loodust
  • märgata ja arvestada laste individuaalset eripära, aidata lapsel ära tunda ja arendada oma tugevaid külgi ja andeid
  • kasvatada missioonitundega inimest, kes julgeb ja oskab teha ühiskonnas toimides eetilisi valikuid

Usuõpetus

Tartu Katoliku Hariduskeskuse lasteaiaosa usuõpetuse programm koosneb 3- aastasest tsüklist: Jumal on loonud

minu, Jumal on loonud maailma ja Jumal armastab meid. Igal nädalal käsitletakse ühte vaimset teemat tundides

või lihtsalt lastega koos olles. Nii püütakse lastele näidata, et looduse ilu nägemine, kuulmine ja maitsmine on kõik

Jumala annid, kingitused Jumalalt. See rikastab lapsi vaimselt. Nädalateema illustreerimiseks võetakse Piiblist

lühikesi ja sobivaid tsitaate või lugusid. Lastele tutvustatakse lihtsaid kiitus- ja tänupalveid, palveid selle eest, mida

vajame. Need võivad väljenduda sõnades, lauludes ja isegi lastepärastes kehaliigutustes. Nii nad õpivad, et kõik

armastusega tehtud teod on pühad.


Ajalugu

1938. aastal ostsid frantsiskaani õed Pühima Neitsi Maarja Pärispatuta Saamise Õdede Kongregatsioonist Tšehhist

maja Tartus, aadressil Gustav Adolfi 53 (praegune Jakobi 41) ja asutasid lasteaia, mis suleti pärast Eesti Vabariigi

okupeerimist 1940. aastal.

50 aastat tegutses praeguses koolimaja hoones nõukogude sõjakomissariaat.

1991. aasta novembris loodi 20-liikmelise initsiatiivgrupi koosolekul Katoliku Kiriku Haridusselts. Seltsi eesmärgiks oli

rajada katoliku erakool, mille ülesandeks on anda noortele haridust, mis oleks kooskõlas kiriku õpetuse ning

arenenud demokraatliku ühiskonna vajadustega.

1993. aastal 9. septembril toimus eelkooli avamispidu. Koolimaja õnnistas sisse isa Vello. Külaliste seas oli õde

Blazena, üks õdedest, kes töötas siin enne sõda. Teda saatis õde Vojtecha, kellest sai 6 aasta pärast kooli juhataja.

Kooli juhatajana asus tööle hr. Mihkel Pilv. Preestritest abistasid teda isa Väino ja isa Zbigniew.

1994. aasta sügisel avati Tartu Katoliku Kooli esimene klass. Eelkool jätkas tööd lasteaiana.

1995. aastal valmis kooli juurdeehitus söökla ja võimlaga. Igal järgneval õppeaastal avati uus esimene klass. Koolist sai kuueklassiline põhikool.

1998/1999. õppeaastal alustas direktorina tööd õde Vojtecha. Teises juurdeehituses valmis neli uut klassiruumi. Koolis

hakkas tegutsema meie preester isa Miguel Angel Arata Rosenthal.

1999/2000. õppeaastal lõpetas kooli esimene lend (6.klass).

2001. aastast alustasime inglise keele süvaõppega keelekümblusmeetodil õde Mary Venardi juhendamisel. Tänu

temale on õpilastel suurepärased õppematerjalid.

2002/2003. aastal sai kool põhikooli litsentsi ja jätkas tööd 9. klassilisena.

2003. kooli 10. sünnipäevaks kujundas Priit Herodes Tartu Katoliku Kooli uue vapi.

2005. kevadel lõpetas põhikooli 1. lend.

2006. sügisel valmis Phare toetuse abil kultuurikoja maja, kus alustas tegevust erahuvikool Jakobi Mäe Kultuurikoda.

2007. kevadel avati eralasteaed Tartu Katoliku Lasteaed.

2007. kevadel töötati seoses kooli laienemisega välja uus kooli struktuur ja juhtimissüsteem. Tartu Katoliku

Hariduskeskuse all töötavad lasteaed, põhikool, huvikool, eelkool.

2007. sügisel avati esmakordselt kaks esimest klassi, neist üks poisteklass.

2011. aastal algas I kooliastmes üleminek üldõpetusele.

2015. aasta septembris avati Tartu Katoliku Hariduskeskuse uus spordisaal ning loodi MTÜ Tartu Katoliku Spordiklubi.


Sümboolika

Kodu, hariduskeskuse ja kiriku koostöö Tartu Katoliku Hariduskeskues vapil olevad kolm küünalt sümboliseerivad

kodu, hariduskeskuse ja kiriku koostööd nende ühises missioonis luua lapsele võimalikult soodne

arengukeskkond. Kodul on neist kolmest kõige olulisem ja tähtsam roll. Hariduskeskus saab toetada ainult nende

lastevanemate püüdlusi, kellele Tartu Katoliku Hariduskeskuse missioon, visioon ja eesmärgid on

südamelähedased.

Hariduskeskuse eest palvetavad igapäevaselt frantsiskaani õed ja koguduse preester. Frantsiskaani vaimsus

ühendab Tartu Katoliku Hariduskeskuse lasteaiaosa, kooliosa, kiriku ja huvikooli üheks tervikuks.

Hariduskeskuse lasteaiaosa ja algklassid asuvad püha Joosepi majas. Püha Joosepi sümboliks on nurk ja liilia. Nurk

sümboliseerib Püha Joosepi elukutset – puuseppa, liilia aga tema puhast hinge.

Püha Anna rühma sümboliks on Piibel, mis meenutab seda, kuidas püha Anna Maarjale pühakirja õpetas.

Püha Antoniuse rühma sümboliteks on Jeesus lapsena ning liilia. Jeesuslaps sümboliseerib püha Antoniuse

lähedust inimeste ja Jumalaga. Liilia sümboliseerib, nagu ka pühal Joosepil Antoniuse hingelist puhtust.

Püha Teresa rühma sümboliks on roosid. Teresa armastas väga lilli ning kui ta suri lubas ta jätkata hea tegemist

saates maailma rooside vihma, milleks on igapäevased imed.