Õpetamise põhimõtted

Katoliku gümnaasiumi õppekorraldus väärtustab õpilase individuaalsust, iseseisvust ja vastutust. Gümnaasiumis ei jagata õpilasi võimekateks ja vähemvõimekateks, vaid aidatakse õpilasel arendada oma individuaalseid andeid, tagades samaaegselt ka kohustuslike, heal tasemel ainekursuste omandamise.

Gümnaasiumis on kesksel kohal õppimise ja õpetamise tähenduslikkus nii õppijate kui õpetajate jaoks.

Katoliku gümnaasiumis on üks õppesuund. Kooli õppesüsteem pakub õpilastele häid võimalusi oma annete ja huvide arendamiseks ning valmistab õpilase ette edasiseks kooliteeks, pidades silmas elukestva õppe põhimõtteid: rõhku pannakse õppija aktiivsusele ja vastutusele oma õpitulemuste eest, õppija eneseanalüüsi arendamisele ning koostööle ja üksteiselt õppimisele.

Lisaks auditoorsele õppele Tartu Katoliku Gümnaasiumi ruumides, pakutakse koostöös Eesti Maaülikooli, Tartu Ülikooli, Jakobi Mäe Kultuurikoja ja teiste kohalike teadus- ja arendusasutustega õpilastele võimalust saada õpet autentses õpikeskkonnas teadus- ja arendusasutuste ruumides ja laboratooriumites.

Katoliku gümnaasium osaleb aktiivselt koolidevaheliste ja rahvuslike koostöövõrgustike töös. Projektides osalemine toetab gümnaasiumi õppe-eesmärke ja võimaldab õpilastel rakendada päriselulist õpikeskkonda, kus nad peavad õpiülesande täitmiseks kasutama erinevaid 21. sajandi õpioskusi. Projektide kujundamisel on rõhk õpilaste initsiatiivil nii teema kui ka meetodi valikul lähtuvalt tähenduslikkuse meetodist.


Vaata gümnaasiumi õppekoormust ja tundide jagunemist siitÕppe eripärad

Gümnaasiumis ei jagata õpilasi võimekateks ja vähemvõimekateks, vaid aidatakse õpilasel arendada oma individuaalseid andeid, tagades samaaegselt ka kohustuslike, heal tasemel ainekursuste omandamise.

Gümnaasiumis on kesksel kohal õppimise ja õpetamise tähenduslikkus nii õppijate kui õpetajate jaoks.

Peale tähendusliku meetodi, rakendatakse katoliku gümnaasiumis mitmeid teisi uuenduslikke lähenemisi. Nii viiakse suur osa katoliku gümnaasiumi õppetegevusest läbi väljaspool klassiruumi õppekäikude, praktiliste tööde või ekskursioonide vormis. Väljaspool klassiruumi toimuv õpe moodustab ainekursuste mahust ligi kolmandiku.

Praktiliste tööde ja õppekäikude jaoks on tunniplaanis planeeritud eraldi päev, mis toetab ainete ülest lõimingut, avardab õppija maailmapilti ning kinnistab ainekursustel õpitud sisu.

Katoliku hariduskeskuse gümnaasiumis töötab õppenõustaja, kelle eesmärgiks on õpilasi jõustada nende poolt soovitud sihi suunas liikumisel. Õppenõustaja aitab arendada õppija enesemääratlust ning teadlikkust oma tugevustest ja arendamist vajavatest kohtadest.