Gümnaasiumi õpetajad

Gümnaasiumi õpetajad on üldjuhul põhikooli õpetajatest erinevad. Erandiks on võõrkeeled, kehaline kasvatus ja muusika.

Gümnaasiumi õpetajate põhikoosseisu tuumiku moodustavad:

  • õppejuht (üks ainekoja juhtidest ja õpetaja)
  • karjääriplaneerija
  • sotsiaalainete ainekoja juht (ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja)
  • loodusainete ainekoja juht (keemia ja füüsika õpetaja)
  • matemaatika ainekoja juht (matemaatikaõpetaja)
  • keelte ja kirjanduse ainekoja juht
  • kehalise kasvatuse ainekoja juht (kehalise kasvatuse õpetaja)
  • kunstiainete ainekoja juht

Katoliku gümnaasiumis toimub õpetajate koostöö ainekodade töö kaudu. Ainekodade eesmärgiks on suurendada omavahelist koostööd ja lõimingut ainevaldkondade sees ning ainevaldkondade üleselt. Ainekodade tööd juhib gümnaasiumi õppejuht, kes vastutab kooli õppe-ja kasvatuseesmärkide täitmise eest.