Kodukord Tartu Katoliku Hariduskeskuse lasteaiaosas

1. Lasteaed juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest, erakooliseadusest,

lasteaia õppekavast ja muudest koolieelse lasteasutuse tegevust reguleerivatest

õigusaktidest.

2. Lasteaed on avatud esmaspäevast reedeni 7.40–17.40. Lasteaed on suletud

riigipühadel (uusaasta 1.01, Eesti Vabariigi aastapäev 24.02, võidupüha 23.06,

jõululaupäev 24.12). Riigipühale eelnev tööpäev on lühendatud kolme tunni võrra,

seega nendel päevadel on lasteaed avatud 7.40 – 14.40. Lasteaed on

kollektiivpuhkuseks suletud juulis.

3. Lapsevanem toob lapse lasteaeda ja viib lasteaiast arvestades lasteaia päevakava.

Lasteaias hommikueinet sööv laps on rühmas hiljemalt 8.50. Laps, kes sööb

hommikueinet kodus, tuleb hiljemalt kella 9.20-ks, mil algavad õppe- ja

kasvatustegevused. Lapsevanem tuleb lapsele järele vähemalt 15 minutit enne

sulgemist, st hiljemalt 17.25.

4. Hommikul tuleb laps lasteaeda puhanuna ja puhtalt riides. Lapsevanem annab lapse

vahetult üle õpetajale või rühmatöötajale ja saab õhtul lapse kätte samuti vahetult

õpetajalt või rühmatöötajalt. Lapsega koos lasteaias viibides vastutab lapse eest

lapsevanem.

5. Võõrastele isikutele ja alla 14-aastastele õdedele-vendadele (v.a lapsevanema kirjaliku

teatise alusel või õpetaja suulisel informeerimisel) last lasteaiast üle ei anta. Lapse

turvalisuse huvides on õpetajal keelatud last üle anda isikule, kes on alkoholijoobes

või narkootiliste ainete mõju all. Laste lahkumine lasteaia ruumidest ja territooriumilt

lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline sisenemine lasteaia

ruumidesse on keelatud.

6. Lapse puudumisest või hilinemisest mis tahes põhjusel teavitab lapsevanem rühma õpetajat. Lapse toidupäeva arvestusest maha võtmiseks teavitab lapsevanem lapse puudumisest kööki Stuudiumi keskkonna kaudu. Toidupäevadest arvestatakse maha puudumisele eelneva tööpäeva kella 12.00ks saadetud puudumisteated.

7. Lapse õueriietus on ilmale sobilik ja kergesti selga pandav, lihtsate kinnitustega (lukud

terved). Lapse rõivad peavad vastama standardis EN 14682:2007 "Lasterõivaste

ohutus. Nöörid ja paelad lasterõivastel" kirjeldatud ohutusnõuetele; nõuetega ja

selgitavate joonistega saab täpsemalt tutvuda tarbijakaitseameti veebilehel.

8. Igal lapsel on oma kamm, käterätik, pidžaama, vahetusriided, vahetusjalatsid,

voodipesu (voodipesu vahetus toimub iga 10 päeva järel) . Laste riided ja muud

isiklikud esemed on varustatud lapse nimega. Lapse kapis ei ole lubatud hoida

ülearuseid riideid ja esemeid - määrdunud riided viiakse õhtul koju, samuti joonistused

jms. Keelatud on hoida lapse kapis toiduained, sh maiustusi. Närimiskumm ei ole

lasteaias lubatud.

9. Isiklikke mänguasju võib lasteaeda kaasa tuua esmaspäeviti. Katki läinud või kadunud

koduse mänguasja eest rühma õpetaja ei vastuta. Oma mänguasjade kaasa võtmisel

kehtib põhimõte, et ka teistel lastel lubatakse nendega mängida. Ohtlikud esemed,

militaarse iseloomuga mänguasjad jms jäägu koju.

10. Lasteaeda toodud laps peab olema suuteline osalema lasteaia päevakavas. Haige lapse

hoiukoht on kodu. Rühma õpetajal ei ole lubatud lasteaeda vastu võtta last, kellel on

palavik, kõhulahtisus, silmapõletik või pedikuloos (täid). Nakkushaigusest palun

teavitada koheselt lasteaia õpetajat. Lasteaia õpetajal on keelatud anda lasteaias

viibivale lapsele ravimeid, (v.a. esmaabi), samuti ei lubata lapsel neid iseseisvalt sisse

võtta. Kui laps haigestub lasteaias, võtab õpetaja lapsevanemaga kohe ühendust ja

lapsevanem viib haige lapse ära.

11. Kõik lasteaias viibivad lapsed osalevad õuetegevustes. Kui laps ei saa tervislikel

põhjustel õue minna, siis jääb ta koju lapsevanema hoole alla.

12. Lasteaia töötajad loovad lasteaias ohutu ja turvalise keskkonna, mis pakub lastele

erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise

võimalusi. Mängu-ja võimlemisvahendeid vastavad lapse eale ja kasvule.

Ronimisredeleid, spordi-ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud

tootja juhendite kohaselt. Mänguväljaku hooldust teostab regulaarselt

majandusjuhataja. Lasteaia mööbel on paigutatud laste jaoks ohutult, jättes ruumi

mängimiseks. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad

helkurvestides. Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va

lasteaeda teenindavatele transpordivahenditele, kellel on vastav luba.

13. Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma

töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist

turvalisust ohustavatest olukordadest.