Meie


Uudised

Õppekorraldus

Huvikool Jakobi Mäe Kultuurikoda loodi aastal 2006 eesmärgiga pakkuda huvitegevust nii noortele kui

täiskasvanutele. Meie ringide ja kursuste tegevusest on oodatud osa võtma nii lapsed kui täiskasvanud, kellel on

soov laiendada oma silmaringi, arendada muusikalisi oskusi ja käte osavust, saada ise ilu tegijaks. Me pakume

huvitegevuses osalemiseks võimalust kõigile noortele, kes elavad Tartus kui ka väljaspool.

Jakobi Mäe Kultuurikoja missioon on suunata noori vaimse arengu teele ja pakkuda kõigile huvilistele võimalust

sakraal- ja rahvakultuuri tundmaõppimise kaudu kogeda kristliku kultuuripärandi inspireerivat väge loovaks

tegevuseks.

Meie loosung on "Veritas lux mea!" ehk „Tõde on mu valgus!“

MTÜ Jakobi Mäe Kultuurikoda korraldab huviõpet kahel tasandil: erahuvikoolina ja huvitegevuse ühinguna.

Huvikooli alla kuuluvad ringid on vanamuusika, inglise keel, saksa keel, vene keel, kunst, näputöö, keraamika ja saviring, näitering, robootika ning male. Huvikoolil on olemas koolitusluba ja ringide õppekavad on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS). Huvikooli õppemaksust on vastavalt tulumaksuseadusele (paragr. 26.lg 2) õigus tagasi saada koolituskulud 21 %. Ülejäänud ringid (puutöö, elav ajalugu, mängude ring, hispaania keel) toimetavad huvitegevuse ühingu lipu all.

Õppetöö JMK-s toimub septembrist maini, kusjuures koolivaheaegadel õppetööd reeglina ei toimu. Valitud ringi

liikmeks saamiseks esitab õppur või tema seaduslik esindaja vastava avalduse ning kohustub tasuma õppemaksu vastavalt JMK poolt esitatud arvele. Õppemaksu tasutakse kaks korda aastas – oktoobris ja märtsis (kui pole kokku lepitud teisiti) arve alusel, mis saadetakse meilile. Kui laps õppeaasta kestel ringis käimisest loobub, tuleb sellest võimalikult kiiresti teada anda, et vabanenud kohta saaks pakkuda uuele õpilasele. Juba tasutud õppemaksu reeglina ei tagastata, kuna niimoodi oleks võimatu teha aastaprognoose (kas kõik ringid majandavad end ära, kas juhendajale on võimalik lepingus määratud tasu maksta jne). Loomulikult oleme avatud läbirääkimisteks ning saame aru vältimatutest ringist lahkumise põhjustest.

Lapsevanem kohustub 1. novembriks kinnitama lapse osalemise huviringis veebiaadressil

www.tartu.ee/kotoetused/kinnitus (avalehel on täpne juhend). Kinnitamiseks ja eelistuse märkimiseks on vajalik ID-kaart ja PIN 1 kood.

Kui pere majanduslik olukord ei võimalda täismahus õppemaksu tasumist, palume lahenduste leidmiseks

pöörduda JMK juhataja poole (kultuurikoda@katoliku.edu.ee; 5066135).

JMK huviringi õppur jõuab ringi õigeaegselt, suhtub juhendajasse (meistrisse) ja kaaslastesse aupaklikult ja

hoolivalt ning valitud huvialasse tõsiselt ja innukalt.

JMK ringi juhendaja (meister) annab alati oma parima, et arendada õppuri oskusi valitud huvialal ja luua lapse

vaimset arengut toetav õhkkond.


Registreerumine

Jakobi Mäe Kultuurikoja 2021/2022 õa ringidesse ametlik registreerumine on lõpenud. Kui on huvi mõne ringiga siiski liituda, siis palun kirjutada kultuurikoda@katoliku.edu.ee, äkki on mõni koht vabanenud ning on võimalik liituda

2022. aastal ootame väga endiselt liitujaid GRAAFILISSE KUJUNDAMISESSE ja KUNSTIRINGI.