Õppetöö


Tundide ajad

1. tund 8.30-9.15

2. tund 9.25-10.10

3. tund 10.30-11.15

4. tund 11.35-12.20

5. tund 12.40-13.25

6. tund 13.35-14.20

7. tund 14.30-15.15

8. tund 15.15-16.00


Konsultatsioonid

Trimestrid

1. trimester 27.08.2018- 23.11.2018

2. trimester 26.11.2018- 22.02.2019

3. trimester 4.03.2019- 4.06.2019


Koolivaheajad

20. oktoober 2018- 28. oktoober 2018

22. detsember 2018- 6. jaanuar 2019

23. veebruar 2019- 3. märts 2019

20. aprill 2019- 28. aprill 2019

5. juuni 2019- 25. august 2019 (va lõpuklassid)


Eksamid

eesti keel – 3. juuni 2019. a;

eesti keel teise keelena (kirjalik) – selgub;

eesti keel teise keelena (suuline) – selgub;

matemaatika – 10. juuni 2019. a;

valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise,

prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2019. a;

valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2019. a.

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 2019. aasta 1. veebruariks.


Loovtöö

III KOOLIASTME LOOVTÖÖ KORRALDAMISE PÕHIMÕTTED JA TEMAATILISED RÕHUASETUSED

1. Loovtöö mõiste ja eesmärk

Loovtöö on iseseisvat mõtlemist arendav ja uut väärtust loov töö. Loovtööl võib olla erinev vorm: uurimus, projekt, kunstitöö, näidend, poster, film, PowerPoint esitlus, muusikateos, õpilasnäitus, demonstratsioon vms.

Loovtöö eesmärk on pakkuda õpilasele võimetekohast ning huvidest lähtuvat eneseteostuse võimalust, toetada õpilase tervikliku maailmapildi ja loomingulise algatusvõime ja loova eneseväljendusoskuse kujunemist ning aidata kaasa uute ideede tekkimisele ja teostamisele õppeainete lõimumise ja loovtöö protsessi kaudu, toetada õpimotivatsiooni, enesereflektsiooni ja kriitilise mõtlemise kujunemist, toetada õpilase kujunemist loovaks ning mitmekülgseks isiksuseks, arendada üldpädevuste kujunemist, toetada õpilast tema võimete paremal tundmaõppimisel, mis aitaks teha valikuid järgnevateks õpinguteks.

2. Loovtöö korraldamine, teema valimine, juhendamine.

Loovtööde läbiviimise ja esitlemise ajakava korraldab III kooliastme õppejuht.

8. klassi I poolaastal (üldjuhul 30.oktoobriks) valivad õpilased sobiva loovtöö teema

Teema võib olla nii ainepõhine, aineteülene kui ka seotud hobide ja tegevusega väljaspool kooli. Loovtööde teemad ja juhendajad kinnitab kooli direktor. Loovtöö kaitsmine toimub üldjuhul enne 1. aprilli.

Loovtöö juhendajaks saab olla õpetaja või vastava teema seotud täiskasvanu väljaspoolt kooli (lapsevanem, treener, ringijuhendaja vms). Juhendaja väljaspoolt kooli esitab koolile kirjaliku nõusoleku töö juhendamiseks.

Juhendaja ja õpilane koostavad ajakava, mis kindlustab loovtöö õigeaegse valmimise. Juhendaja aitab õpilast teema valikul ja tegevusplaani koostamisel, soovitab vajadusel kirjandust ja annab suuniseid info leidmisel, jälgib töö vastavust sisulistele ja vormistamise nõuetele ning jälgib ajakava täitmist, nõustab õpilast esitluse edukaks läbiviimiseks, täpsustab rühmatöös liikmete tööpanuse, nõustab õpilast loovtöö esitlemise vormi valikul.

3. Loovtöö vormistamine ja kaitsmine.

Õpilane koostab loovtööst kirjaliku kokkuvõtte, mis koosneb järgmistest osadest: tiitelleht, sisukord, sissejuhatus( töö eesmärgid, teema valiku põhjendus) kuni 1 lehekülg, töö sisu (töö käik, kasutatud meetodid, kollektiivse töö puhul ka iga õpilase panus kirjeldus) kuni 5 lehekülge, kokkuvõte, kirjanduse loetelu, lisad (vajadusel)

Loovtöö kaitsmisele pääseb õpilane, kui ta on teinud ära oma loovtöö ja esitanud määratud ajaks juhendajale ja hindamiskomisjonile oma loovtöö kirjaliku osa või on teinud ära loovtöö praktilise osa esitlemise (nt näidendi korral) ning esitanud etteantud tähtajaks juhendajale ja hindamiskomisjonile loovtöö kirjaliku osa. Loovtöö praktilise osa esitlemine võib toimuda töö kirjaliku rapordi kaitsmisest erineval ajal (näiteks mõne kooli ürituse või ainenädala raames) nii koolis kui väljaspool kooli.

Loovtöö juhendaja annab kaitsmisel omapoolse kirjaliku hinnangu, võimalusel osaleb kaitsmisel. Loovtööd esitleb õpilane võimalusel suulise ettekandena ning aega on selleks 10-20 minutit. Esitlust on soovitav näitlikustada kas stendiettekande, multimeedia, audiovisuaalsete jm vahenditega.

Loovtöö kaitsmisel õpilane:

1) selgitab töö eesmärki ja põhjendab teema valikut;

2) tutvustab kasutatud meeto(dit)deid;

3) kirjeldab töö sooritamise kulgu (pildiseeria, film, ppt vms)

4) esitab töö ja töö kokkuvõtte: milleni jõuti, kas eesmärk täideti.

4. Loovtöö hindamine.

Loovtööle ja selle esitlemisele annab koondhinnangu hindamiskomisjon. Loovtööde hindamiskomisjoni kinnitab direktor. Hindamiskomisjon on vähemalt kolmliikmeline, komisjoni liikmed võivad olla väljaspoolt kooli. Hindamiskomisjoni tööd juhib esimees, kes on valitud konsensuslikult komisjoniliikmete poolt.

Rühmatöö puhul antakse hinnang iga liikme tööle.

Loovtöö hindeks on arvestatud / mittearvestatud ja kirjeldav hinnang hindamiskriteeriumite alusel.

Loovtöös hinnatakse:

  • töö sisu: töö vastavus teemale, seatud eesmärkide saavutamine, meetodite valik ja rakendus;
  • terminite ja keele korrektne kasutamine, töö ülesehitus; kunstitöö ning omaloomingulise
  • muusikateose puhul hinnatakse teose ideed, originaalsust ja selle teostumist, samuti uute seoste loomise oskust;
  • muusikateose esitamise puhul hinnatakse kunstilist teostust;
  • loovtöö protsessi: õpilase algatusvõimet ja initsiatiivi loovtöö teema valimisel, ajakava järgimine, kokkulepetest kinnipidamine, ideede rohkust, suhtlemisoskust;
  • loovtöö vormistamist: töö korrektne vormistamine;
  • loovtöö esitlemist: esitluse ülesehitus, kõne tempo, esitluse näitlikustamine, kontakt kuulajatega.

Loovtöö hinne ja teema kantakse põhikooli lõputunnistusele.


Stuudium ja listid

Listide administraator

Administraator Giulia Uggeri:

giulia.uggeri@katoliku.edu.ee

Stuudiumi administraator

Administraator Silvi Sokk:

silvi.sokk@katoliku.edu.ee


Tugisüsteemid

Tartu Katoliku Hariduskeskuses lähtutakse hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduses kaasava hariduse

põhimõttest. Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe korraldamise eest koolis vastutab hariduslike erivajadustega

õpilaste õppe koordineerija (HEVko).

Kooli tugispetsialistid on HEVko, eripedagoogid, sotsiaalpedagoogid, psühholoog, kaplan.

Õpiraskustega laste toetamiseks on loodud võimalused õpiabirühma tööks.

Koolis on igas kooliastmes vähemalt üks hariduslike erivajadustega õpilaste klass ehk väikene klass. Hariduslike

erivajadustega õpilaste klassi vastuvõtmise või üleviimise otsustab direktor, lähtudes nõustamiskomisjoni

soovitusest, HEVko ettepanekutest ja lapsevanema või eestkostja taotlusest.

Õppenõukogu

Õppenõukogu koosolekud 2018/19 õppeaastal:

24.08.2018

05.12.2018

28.05.2019

18.06.2019

23.08.2019