Õppe eripärad

Katoliku hariduskeskuse gümnaasiumi õppekorraldus väärtustab õpilase individuaalsust, iseseisvust ja vastutust.

Gümnaasiumis ei jagata õpilasi võimekateks ja vähemvõimekateks, vaid aidatakse õpilasel arendada oma individuaalseid andeid, tagades samaaegselt ka kohustuslike, heal tasemel ainekursuste omandamise.

Gümnaasiumis on kesksel kohal õppimise ja õpetamise tähenduslikkus nii õppijate kui õpetajate jaoks.

Peale tähendusliku meetodi, rakendatakse katoliku gümnaasiumis mitmeid teisi uuenduslikke lähenemisi. Nii viiakse suur osa katoliku gümnaasiumi õppetegevusest läbi väljaspool klassiruumi õppekäikude, praktiliste tööde või ekskursioonide vormis. Väljaspool klassiruumi toimuv õpe moodustab ainekursuste mahust ligi kolmandiku.

Praktiliste tööde ja õppekäikude jaoks on tunniplaanis planeeritud eraldi päev, mis toetab ainete ülest lõimingut, avardab õppija maailmapilti ning kinnistab ainekursustel õpitud sisu.

Katoliku hariduskeskuse gümnaasiumis töötab karjääriplaneerija, kelle eesmärgiks on õpilasi jõustada nende poolt soovitud sihi suunas liikumisel. Karjääriplaneerija aitab arendada õppija enesemääratlust ning teadlikkust oma tugevustest ja arendamist vajavatest kohtadest.

Karjääriplaneerija nõustab õpilasi edasiõppimise ja tööturu teemadel ning tagab karjääriinfo kättesaadavuse.

Gümnaasiumis saab iga õpilane karjääriplaneerijalt regulaarselt personaalset nõustamist.