Viiruse leviku tõkestamise meelespea


Iga pere ja õpilane saab kaasa aidata, et viiruse levikut tõkestada:

Isegi kergemate haigustunnustega tuleb jääda koju ja võtta ühendust oma perearstiga. On teada, et noorematel ning tugevama immuunsusega inimestel võib haigus kulgeda kergelt. Samas on nad nakkusohtlikud. Sel kooliaastal jälgitakse koolides pingsalt õpilaste tervist ning koolil on õigus ka väheste haigustunnustega õpilane koheselt koju saata. Kui perearst on saatnud teid testima, siis tuleb kindlasti kodus olla kuni testitulemuse teadasaamiseni.

Soovitame kooli tulla jala, ratta või tõukerattaga. Võimalusel vältige ühistransporti. Kui ühistranspordi kasutamine ei ole siiski võimalik, siis kasutage maski.

Jätkuvalt on oluline hoida distantsi ja puhastada (pesta, desinfitseerida) sageli oma käsi. Koolis on loodud õpilastele selleks võimalused, kuid tähtis on jälgida samu printsiipe ka väljaspool koolimaja. Õpilastel, kes soovivad kasutada koolimajas maski või kindaid, peavad need olema endal kaasa.

Eelistage puhkust Eestis ja võimalusel vältige reisimist välismaale. Puhkuseplaane tehes tuleb arvestada, et olukord muutub väga kiiresti ning väikese riskitasemega riigid võivad loetud päevade või nädalatega muutuda suure riskitasemega riikideks, kust kodumaale naastes tuleb jääda 14 päevaks eneseisolatsiooni. Õppetöös edasijõudmise eest puhkuse ja sellele järgneva isolatsiooniperioodi ajal vastutab lapsevanem.

Üldised meetmed viiruse leviku tõkestamiseks:

 1. Koolipere liige tuleb kooli ainult tervena.
 2. Kooli tulnud haigustunnustega õpilasest teavitatakse tema vanemaid ning õpilane saadetakse koju.
 3. Koolist puudumise korral sooritab õpilane suurema kaaluga hindelise töö distantsilt või kooli tulles õpetajaga kokkulepitud ajal (v.a erikokkulepped).
 4. Oluline on hoida distantsi, piirdume suhtlemisel peamiselt oma klassikaaslastega, peseme võimalikult tihti käsi.
 5. Soovi korral kasutavad õpilased isiklikku maski, õpetajatele tagab isikukaitsevahendid kool.
 6. Agathe majas sisenevad õpilased koolipäeva alguses garderoobi varuväljapääsu kaudu ning lähevad garderoobist klassidesse läbi trepikoja.
 7. Garderoobi pannakse suuremad üleriided ja liigutakse võimalikult kiiresti oma klassiruumi juurde.
 8. Lastevanematel ja teistel kõrvalistel isikutel ei ole lubatud majja siseneda ega majas liikuda, v.a erijuhtudel eelneval kokkuleppel.
 9. Koolimajas hoidume jooksmisest ja karjumisest.
 10. Siseruumides ülekoolilisi üritusi ei korraldata (1.-10.kl koos).
 11. Õpilaste hajutamiseks vahetunnis lubab õpetaja juba vahetunni ajal õpilased klassi.
 12. Igal võimalusel suunatakse õpilased vahetunni ajaks õue.
 13. Agathe majas kasutavad õpilased A ja C korpuse vahel liikumiseks saali, söögivahetundide ajal ühest korpusest teise liikumiseks söögisaali esist ruumi ei kasutata.
 14. Igas klassiruumis on olemas pindade ja käte desinfitseerimisvahendid.
 15. Kehalise kasvatuse tunnid toimuvad õues v.a tugeva saju korral.
 16. Õppekäigule minnakse ühe kuni kahe klassi kaupa.
 17. Kui vanem soovib minna lapsega reisile, siis tuleb kooli teavitada. Vanema soovil välisreisile läinud ja sealt naasnud õpilane tegutseb vastavalt Välisministeeriumi soovitustele https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-eestisse-saabujatele.
 18. Välisreisilt naasnud kooli töötaja tegutseb vastavalt Välisministeeriumi ja Terviseameti nõudmistele https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-eestisse-saabujatele.
 19. Sissepääsude ja WC-de juures on automaatsed desinfitseerimisseadmed, majja sisenedes ja majas liikudes on neid võimalik kogu koolipäeva ajal kasutada.
 20. Tualettruumide ja trepikoja käsipuude desinfitseerimine toimub 1x tunnis.


Olulised käitumisjuhised:

Kui õpilane on haigestunud (ka kergelt), siis tuleb tal jääda koju ning teavitada sellest oma klassijuhatajat ning perearsti. Perearst otsustab edasise tegevuse ning saadab õpilase vajadusel testima. Kodus tuleb olla kuni testitulemuse teadasaamiseni. Juhul kui see on negatiivne, on kõik hästi ja kooli võib tulla pärast tervenemist. Juhul kui testitulemus on positiivne, siis annavad perearst ning Terviseamet nii nakatunule, tema perele kui ka teistele nakatunuga kokku puutunud isikutele (sh koolile) edasised käitumisjuhised.

Olenemata sellest, et ka Terviseamet teavitab kooli nakatumisjuhtumist, palume lapsevanematel informeerida klassijuhatajat lapse nakatumisest. Haigestunud õpilase vanematel on võimalik võtta töövõimetusleht ning jääda koos lapsega koju. Kool loob omalt poolt võimaluse osaleda koduse isolatsiooni ajal õppetöös juhul, kui tervislik seisund seda lubab.

Kergete haigustunnustega õpilane, kes on võimeline kodus õppima, tuleb vanema poolt Stuudiumis märkida distantsõppele. Õpilane saab õppeülesannete kohta info Stuudiumi tunnikirjedustest. Vajadusel kaasatakse õpilane veebitundi või antakse talle iseseisev tööülesanne.


Kui haigestunud on õpilase pereliige, siis koheselt õpilase kojujäämine vajalik pole (kui õpilasel pole endal haigustunnuseid). Pereliige peab viivitamatult kontakteeruma perearstiga, kes saab ta suunata testimisele. Kui pereliikme testitulemus on positiivne, siis tuleb õpilasel kui lähikontaktsel (olnud nakatunud isikuga rohkem kui 15 min lähemal kui 2 meetrit) jääda kaheks nädalaks koju ning järgida Terviseameti juhiseid. Palume samuti teavitada sellest oma klassijuhatajat. Kui õpilasel endal ei ole haigustunnuseid esinenud, siis ei ole vajadust tema klassikaaslaseid ja teisi temaga koolis kokkupuutunud isikuid kodusele jälgimisele saata. Juhul kui õpilasel siiski koduse jälgimisperioodi ajal tekivad haigustunnused ning test annab positiivse tulemuse, tuleb sellest viivitamatult teavitada klassijuhatajat.

Kui õpilane on käinud mõnel üritusel või asutuses, mille puhul ilmneb, et seal on olnud ka positiivse testitulemuse andnud inimesi, siis tuleks sellest kindlasti teavitada oma klassijuhatajat. Kohest kojujäämise vajadust ei ole (kui puuduvad haigussümptomid ja teadaolev lähikontakt nakatunuga puudub). Siiski tuleb 14 päeva jooksul oma tervist väga tähelepanelikult jälgida ning vähimagi kahtluse korral jääda koju ning võtta ühendust perearstiga. Lähikontaktis olnud isikutega (lähemal kui 2 m rohkem kui 15 min) võetakse eraldi ühendust.

Kui selgub, et koolis on käinud mõni nakatunud õpilane või töötaja, siis saadetakse kaheks nädalaks distantsõppele kõik need inimesed, kes on nakatunuga kokku puutunud (st klassikaaslased, lähikolleegid, erinevates rühmatundides koos nakatunuga ühes klassiruumis viibinud isikud jne).

Terve kooli distantsõppele saatmine on äärmuslik abinõu, mis võetakse kasutusele kõige viimase võimalusena. Informatsioon lapsevanema ja kooli vahel liigub läbi klassijuhatajate. Seetõttu palume veel kord klassijuhatajaid erinevatest riskidest koheselt informeerida.

Klassikaaslaste jt koolis nakatunuga kokkupuutunud isikute teavitamisel ollakse delikaatsed – ei mainita haigestunu nime jm andmeid, mis teda äratuntavaks teeks.
Terviseameti kontaktisik on direktor Liina Tamm, e-post liina.tamm@katoliku.edu.ee, tel 58318250.